Med Hjerte For Arendal er i dag et aktivt og fast etablert nettverk
Samarbeidet i Med Hjerte For Arendal har utviklet seg til et organisk klyngenettverk med over 100 lag- og organisasjoner, fire frivilligsentraler, Arendal Voksenopplæring, Arendal Innvandrerråd, Arendal Kulturforum, Arendal Næringsforening, Idrettskrets osv.Nettverket er siden 1.januar 2017 fast etablert og daglig ledelse, kontor og basisdrift er finansiert av Arendal Kommune, basert på et bystyrevedtak høsten 2018, om videreføring av Med Hjerte for Arendal- samarbeidet. Lisbeth Iversen er leder av nettverket, og har kontor i 4.etasje i Eureka-bygget, i Sørlandets kunnskapshavn.
Kontakt:
Mobil: + 47 920 14 606
__
Pilotprosjektet «Med Hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle».
Bakgrunn og Målsetting
Hovedmålet til Med Hjerte for Arendal (MHFA) har gjennom prosjektperioden fra 2013 til 2016 vært å utvikle en bærekraftig modell for medborgerskap og velferd gjennom et nytt samspill mellom ideell, sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Gjennom daglig nettverksarbeid på kryss og tvers, med lag, foreninger og organisasjoner i Arendal, direkte deltakelse, og gjennom medvirkning og det å være støttespiller til ulike prosjekt, har ett av målene vært å redusere ensomhet ved å knytte personer til aktiviteter og sosiale nettverk, gjerne på tvers av generasjonene. Se; Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, boks 4.6 om Med Hjerte For Arendal.
Et aktivt MEDBORGERSKAP gjennom aktiv deltagelse, medskaping, samskaping og stedsskaping,  er sentralt i nettverkets satsing. Prosjektet er nært knyttet opp til utviklingen av kommunen og satsingen på Arendal 2023 som representerer planene for den fysiske utviklingen av kommunen frem mot 300-års jubileet for Arendal kommune, men også arbeidet med å skape gode bomiljø og et inkluderende og samskapende Arendal, og utarbeidelsen av Sivilsamfunnsstrategi som ble vedtatt i bystyret høsten 2018, og arbeidet med en ny samfunnsplan for Arendal. Med Hjerte For Arendal har også bidratt aktivt i Levende Lokaler prosjektet gjennom innsats fra mange aktører.
Beskrivelse av utfordringer som dannet utgangspunkt for prosjektet
Økte velferdsutfordringer, spesielt i Arendal, som har kommet dårlig ut på mange velferdsundersøkelser, har krevd en mer helhetlig innsats og et større mangfold av bidragsytere for å endre og bedre denne situasjonen. De første samarbeidspartnerne inngikk en intensjonsavtale som resulterte i det nasjonale pilotprosjektet «Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle». Med Hjerte for Arendal(MHFA) ble etablert som samarbeidsprosjekt i 2012, mellom Arendal kommune, KS-Agder og 5 ideelle organisasjoner; Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen, T5/Blå Kors, Frelsesarmeen. Intensjonsavtalens hensikt var i oppstarten å se på mulighetene for å virkeliggjøre det NOU 2011.11 «Innovasjon i Omsorg» kaller for «Den andresamhandlingsreformen». I denne perioden ble det gjort en grundig kartlegging for å avdekke sentrale humanitære behov i Arendalkommune og vurdert organisasjonenes muligheter og kompetanse.
I arbeidet med å utarbeide Prosjektbeskrivelsen til hovedprosjektet, var grunnprinsippene mer inspirert av et helsefremmendeperspektiv, enn sykdomsorientert, basert på offentlige utredninger og lover som blant annet NOU 1998:18 «Det er bruk for alle»,Stortingsmelding nr. 16 (2002 – 2003) «Resept for et sunnere Norge», Stortingsmelding nr. 39 (2006- 2007) «Frivillighet for alle»,Folkehelseloven (2011) «Helse i alt vi gjør» og Samhandlings- reformen – helt frem til innspillene i forbindelse med den nyeFolkehelsemeldingen 2013.
Det overordnete målet har vært å styrke sosial inkludering gjennom deling av kunnskap og etablering av inkluderende møteplasser og aktiviteter, for å skape tiltak mot ensomhet, fremme folkehelse, og forebygge fattigdom og marginalisering, gjennom medvirkning og samspill på tvers av generasjonene.
Modellutvikling for samarbeid
Modellen for samarbeid i Med Hjerte For Arendal- nettverket er blant annet videreutviklet på bakgrunn av systematisk innhenting av erfaringer fra MHFA og andre kontekster i samarbeid med Agderforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling og Marselisborg Centeret i Danmark. En overordnet tilnærming, som vi ønsker skal gjenkjennes i alle tiltak og aktiviteter , er som nevnt rettet mot hele mennesket, og ikke symptomer og sykdommer. For å realisere målsetningene i prosjektet har det vært lagt til grunn et Penta Helix partnerskap mellom offentlig, frivillig og privat sektor samt medborgere, ildsjeler og akademia.
Les forskningsrapporten fra prosjektperioden her:
Publisert artikkel fra prosjektet ved Eugene Guribye: Co-creation of Linking Social Capital in ‘Municipality 3.0’: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17448689.2017.1402857?journalCode=rcis20
Med Hjerte For Arendal Facebook: https://www.facebook.com/MedHjerteForArendal/