Med Hjerte For Arendal er i dag et aktivt og fast etablert nettverk

Samarbeidet i Med Hjerte For Arendal har utviklet seg til et organisk klyngenettverk med over 100 lag- og organisasjoner, fire frivilligsentraler, Arendal Voksenopplæring, Arendal Innvandrerråd, Arendal Kulturforum, Arendal Næringsforening, Idrettskrets osv. Nettverket er siden 1.januar 2017 fast etablert og daglig ledelse, kontor og basisdrift er finansiert av Arendal Kommune, basert på et bystyrevedtak høsten 2016, om videreføring av Med Hjerte for Arendal- samarbeidet. Lisbeth Iversen er leder av nettverket.

Kontakt:

E-post: Lisbeth.iversen@arendal.kommune.no

Mobil: + 47 920 14 606
Pilotprosjektet "Med Hjerte for Arendal - et godt sted å bo for alle"
Bakgrunn og Målsetting
Hovedmålet til Med Hjerte for Arendal (MHFA) har gjennom prosjektperioden fra 2013 til 2016 vært å utvikle en bærekraftig modell for medborgerskap og velferd gjennom et nytt samspill mellom ideell, sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Gjennom daglig nettverksarbeid på kryss og tvers, med lag, foreninger og organisasjoner i Arendal, direkte deltakelse, og gjennom medvirkning og det å være støttespiller til ulike prosjekt, har ett av målene vært å redusere ensomhet ved å knytte personer til aktiviteter og sosiale nettverk, gjerne på tvers av generasjonene. Se; Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, boks 4.6 om Med Hjerte For Arendal.
Et aktivt MEDBORGERSKAP gjennom aktiv deltagelse, medskaping, samskaping og stedsskaping,  er sentralt i nettverkets satsing. Prosjektet er nært knyttet opp til utviklingen av kommunen og satsingen på Arendal 2023 som representerer planene for den fysiske utviklingen av kommunen frem mot 300-års jubileet for Arendal kommune, men også arbeidet med å skape gode bomiljø og et inkluderende og samskapende Arendal, og utarbeidelsen av Sivilsamfunnsstrategi som ble vedtatt i bystyret høsten 2018, og arbeidet med en ny samfunnsplan for Arendal. Med Hjerte For Arendal har også bidratt aktivt i Levende Lokaler prosjektet gjennom innsats fra mange aktører.
Beskrivelse av utfordringer som dannet utgangspunkt for prosjektet
Økte velferdsutfordringer, spesielt i Arendal, som har kommet dårlig ut på mange velferdsundersøkelser, har krevd en mer helhetlig innsats og et større mangfold av bidragsytere for å endre og bedre denne situasjonen. De første samarbeidspartnerne inngikk en intensjonsavtale som resulterte i det nasjonale pilotprosjektet «Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle». Med Hjerte for Arendal(MHFA) ble etablert som samarbeidsprosjekt i 2012, mellom Arendal kommune, KS-Agder og 5 ideelle organisasjoner; Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen, T5/Blå Kors, Frelsesarmeen.
Intensjonsavtalens hensikt var i oppstarten å se på mulighetene for å virkeliggjøre det NOU 2011.11 «Innovasjon i Omsorg» kaller for «Den andresamhandlingsreformen». I denne perioden ble det gjort en grundig kartlegging for å avdekke sentrale humanitære behov i Arendalkommune og vurdert organisasjonenes muligheter og kompetanse.
I arbeidet med å utarbeide Prosjektbeskrivelsen til hovedprosjektet, var grunnprinsippene mer inspirert av et helsefremmendeperspektiv, enn sykdomsorientert, basert på offentlige utredninger og lover som blant annet NOU 1998:18 «Det er bruk for alle»,Stortingsmelding nr. 16 (2002 – 2003) «Resept for et sunnere Norge», Stortingsmelding nr. 39 (2006- 2007) «Frivillighet for alle»,Folkehelseloven (2011) «Helse i alt vi gjør» og Samhandlings- reformen – helt frem til innspillene i forbindelse med den nyeFolkehelsemeldingen 2013.
Det overordnete målet har vært å styrke sosial inkludering gjennom deling av kunnskap og etablering av inkluderende møteplasser og aktiviteter, for å skape tiltak mot ensomhet, fremme folkehelse, og forebygge fattigdom og marginalisering, gjennom medvirkning og samspill på tvers av generasjonene.
Modellutvikling for samarbeid
Modellen for samarbeid i Med Hjerte For Arendal- nettverket er blant annet videreutviklet på bakgrunn av systematisk innhenting av erfaringer fra MHFA og andre kontekster i samarbeid med Agderforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling og Marselisborg Centeret i Danmark. En overordnet tilnærming, som vi ønsker skal gjenkjennes i alle tiltak og aktiviteter , er som nevnt rettet mot hele mennesket, og ikke symptomer og sykdommer. For å realisere målsetningene i prosjektet har det vært lagt til grunn et Penta Helix partnerskap mellom offentlig, frivillig og privat sektor samt medborgere, ildsjeler og akademia.
 
Med Hjerte For Arendal Facebook: https://www.facebook.com/MedHjerteForArendal/

Med Hjerte For Arendal sin medvirkning i ulike forsknings- og utviklingsprosjekt:

FRISKUS-digital plattform

Med Hjerte For Arendal har blant annet vært med i pilot-utviklingen av den digitale møte- og aktivitetsplassen FRISKUS.com, på vegne av Arendal, sammen med  5 pilotgrupper lokalt, både fra kommunen og frivilligheten. Plattformen implementeres nå for hele kommunen. Det er inngått en tre-årig avtale om bruk av denne digitale plattformen:

https://www.friskusas.no/?lang=no

Våre Strender

Med Hjerte For Arendal har deltatt fra starten i etableringen av pilotprosjektet Våre Strender, som nå er blitt en selvstendig og voksende organisasjon. MHFA har også inngått en samarbeidsavtale med organisasjonen. Våre Strender tilrettelegger for samskaping mellom lag og foreninger, store og små bedrifter, offentlige institusjoner, familie, venner og aktive enkeltinnbyggere for å redusere plast i Raet Nasjonalpark.

«Vi ser på strandrydding som et kinderegg som inneholder både meningsfullt miljøengasjement, sosialt samvær, folkehelse og store naturopplevelser i en og samme pakke. Og ingenting er mer holdningsskapende enn strandrydding.»

Du kan lese mer om Våre Strenders aktiviteter på Facebook:

https://www.facebook.com/VaareStrender/

Kommuneplanens Samfunnsdel

Som leder av Med Hjerte For Arendal og som en del av pågående offentligf PhD, har Lisbeth Iversen og MHFA fulgt og deltatt aktivt i prosessen knyttet til rullering av Samfunnsdelen av Arealplanen. Iversen hadde ansvar for koordinering av Det digitale Folkemøtet, og kontakt med utviklere og forskere i Danmark,  som en del av aksjonsforskningen:

Her er litt mer om resultatene fra det Digitale Folkemøtet:

http://www.digitalarena.dk/arendal/

Se også analysen fra arbeidet på denne siden.

Det digitale folkemøtet ble muliggjort ved tilskudd fra Fylkesmannen i Agder til prosessen « Samskaping i Arendal», for å sikre økt medborgerskap og medvirkning i overordnet planlegging. FNs bærekraftmål har vært grunnlaget for arbeidet. 

Før prosessen med Samfunnsplanen og implementering av FNs 17 Bærekraftmål, ble arbeidet bredt forankret, og hvordan man skulle samarbeide behandlet i Arendal Bystyre etter flere år med samarbeid om dette, i saken om Sivilsamfunnsstrategi-Samskaping i Arendal;

https://sru.arendal.kommune.no/api/utvalg/201405/moter/352464/behandlinger/3/1 

Sivilsamfunnsstrategi for Arendal-Samskaping i Arendal

Som en del av aksjonsforskningen har Iversen skrevet en rapport på prosessen knyttet til forberedelse og oppstart av arbeidet med Sivilsamfunnsstrategien og Samfunnsplanens Arealdel:

Levende Lokaler-Nasjonalt pilotprosjekt - DOGA 2016-2018

Leder av MHFA har ledet prosjektet Levende Lokaler-Arendal i 2017 og 2018, hvor Arendal kommune var en av tre kommuner som ble valgt ut som pilot for å fylle tomme bygg i sentrum med inkluderende prosjekt, co-working-hus og nye arbeidsplasser.

Levende Lokaler- Arendal sin Facebookside finner du her:

https://www.facebook.com/LevendeLokalerArendal

Forskningsrapport: Fra Sentrumsdød til Sentrumsglød

Rapport fra følgeforskningen fra Sentrumsdød- til Sentrumsglød (leder av MHFA sitt forslag til tittel) finner du her:

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Leder av Med Hjerte For Arendal har sammen med leder for Innovasjon og Kompetanse i Arendal kommune, deltatt i verksted som har vært arrangert av Doga mfl, for utarbeidelse av

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Du kan lese mer om veikartet her:

https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/smarte-og-baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn/nasjonalt-veikart-for-smarte-og-barekraftige-byer-og-lokalsamfunn/

Med Hjerte For Arendal ved Det Urbane Grendehus, Lilandgården var vertskap for lanseringen av veikarten sammen med DOGA under Arendalsuka 2019.

Kokebok i inkludering

Kokebok i inkludering ble laget i 2015. Det er en samling med 40 inkluderingsprosjekt som pågikk/pågår i Arendal.

Bynatt-Arendal

Med Hjerte For Arendal har vært aktivt med i gjennomføringen av Bynatt Arendal:

Bynatt 2016: https://www.facebook.com/watch/?v=1240305369327930&extid=pW7KQZi8Hr6xnQzy

Bynatt 2017: https://www.facebook.com/watch/?v=1713361542022308&extid=0Uuav6BDSpQMxhkH 

Bry deg Arendal og Nordic Safe Cities

De erfaringene vi har gjort har ført til et enda større og bredere engasjement for å skape en tryggere, mer inkluderende og vital by. MHFA er derfor partnere i pilotprosjektet Bry deg Arendal/ Get involved Arendal som politiet tok initiativ til. Politiet, ved prosjektet Bry deg Arendal, og MHFA hadde møte med Arendal kommune i mars 2020, for å få undersøke om Arendal kommune kunne bli med i Nordic Safe Cities. Arendal kommune er nå medlem i dette nettverket. Bry deg Arendal er nå en del av Arendal sin satsing i Nordic Safe Cities nettverket, hvor vi samarbeider med Urban Ung/ Game prosjektet ved Rolf Josephsen, om å engasjere ungdom i å ta byen i bruk, og gjøre den tryggere, mer aktiv og attraktiv. I tillegg samarbeider frivilligheten gjennom natteravn- og MC-ravn ordninger sammen med utelivsbransjen, taxi-næringen og kommunen i Bry deg Arendal prosjektet. Det er holdt kurs for mange aktører knyttet til rusforebyggende arbeid.

Placemaking in the Nordics

Et tryggere og mer attraktivt sentrum og Bry deg Arendal ble valgt som case av oss i samarbeidet vi har knyttet til nettverket Placemaking in the Nordics:

https://futureplaceleadership.com/placemaking-in-the-nordics/

Leder av MHFA har blitt spurt om å beskrive sentrums-caset og Bry deg Arendal som eksempel på best practice i en «Placemaking Handbook» somer lansert i juni 2020. I den forbindelse laget jeg en landingsside hvor du kan se litt eksempler på hvordan vi har jobbet i sentrum:

https://medhjerteforarendal.no/case-arendal-city-center/

Placemaking in the Nordics

Et tryggere og mer attraktivt sentrum og Bry deg Arendal ble valgt som case av oss i samarbeidet vi har knyttet til nettverket Placemaking in the Nordics:

https://futureplaceleadership.com/placemaking-in-the-nordics/

Leder av MHFA har blitt spurt om å beskrive sentrums-caset og Bry deg Arendal som eksempel på best practice i en «Placemaking Handbook» somer lansert i juni 2020. I den forbindelse laget jeg en landingsside hvor du kan se litt eksempler på hvordan vi har jobbet i sentrum:

https://medhjerteforarendal.no/case-arendal-city-center/

Med Hjerte For Arendal-arbeidsmetoder

Å bygge tillit og forankre felles mål er viktig, og det er også avgjørende å bruke tid og la veien bli litt til mens vi går.

«Vi fyller tomrom og bygger broer over mellomrom» er en viktig tilnærming for oss.

Videre baserer vi arbeidsgrupper og prosjektsamarbeid på en ressursbasert metode; ABCD metoden, Asset Based Community Development

Videre jobber vi med Placemaking-tilnærming og Samskapings-prinsippet som viktige metodiske tilnærminger i arbeidet. Digital kommunikasjon og sosiale møteplasser og kunnskapsallmenninger er sentrale element i arbeidet.

FNs bærekraftmål er førende for vårt arbeid.

Du kan lese mer om våre erfaringer og arbeidsmetoder i forskningsrapporten:

FoU-rapportnr. 3/2016-Mot ‘Kommune 3.0’?Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor: Med Hjerte For Arendal-Eugene Guribye / OFFRI-rapporten

 

MEDSAM- Modeller for medborgersamskaping

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor –FORKOMMUNE-programmet, Forskningsrådet.

Arendal kommune med samarbeidspartnere har søkt Forkommune-programmet og fått tilskudd til prosjektet MEDSAM som hadde Kick-off møte 6.september i Kristiansand. Leder av Med Hjerte For Arendal og PhD kandidat presenterte erfaringer fra arbeidet i Arendal i Kick-off møtet, og deltok på studietur og nettverkssamling i Danmark i november 2019. Leder av MHFA er som PhD kandidat knyttet til forskergruppen og prosjektet for øvrig.

Mer informasjon om dette forskningsprosjektet finnes her: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2047867

«From isolation to inclusion (I2I)

Innovation in social service delivery to improve social inclusion and counteract loneliness in NSR communities and neigbourhoods» (Interreg North Sea Region).

https://www.uia.no/forskning/toppforskningssentre-ved-uia/senter-for-e-helse/innhold/prosjekter

Prosjektet skal fremme innovasjon i det offentlige tjenestetilbudet rundt ensomhet. Ensomhet er et av de store problemene i verden, og en stor utfordring for folkehelsa.

Et tverrfaglig miljø skal arbeide med problematikken, med kompetanse innen e-helse og teknologiløsninger. Prosjektet skal bidra til at eksisterende tilbud blir mer samordna og forbedre samarbeidet mellom ulike sektorer. Partnere i prosjektet er Arendal kommune, Abertay University, Region Värmland, Gemeente Assen, Diakonische Werk Bremen, Canal & River Trust, Campagin to end loneliness, Aarhus kommune, Stad Aalst, OCMW Turnhout og Stad Turnhout.

 

 

Aktiv På Dagtid Digital aktivitetskalender

Nettverket Med Hjerte For Arendal har også bidratt til utviklingen av Aktiv På Dagtid Digital aktivitetskalender og møteplass. Aktiv På Dagtid er ledet av Agder Idrettskrets:

https://aktivpadagtid.no/

Disse løsningene implementeres nå i FRISKUS, så hele landet kan benytte seg av dem.

«Transport-til aktivitet»-app

Med Hjerte for Arendal har bidratt med utviklingen av «Transport-til aktivitet»-app; gjennom prosjektet Fortet SMS( Samhold, Mestring, Styrke) for å inkludere ungdom med Flyktning-bakgrunn og unge utenfor arbeid- og skole, i aktiviteter og fellesskap.

Her er to filmer om Appen:

https://www.facebook.com/fortetsms/videos/786554781513314/

https://www.facebook.com/fortetsms/videos/844398675728924/

Her kan du lese mer om Fortet SMS, Urban Ung og Game prosjektet:

https://www.facebook.com/fortetsms/

https://www.facebook.com/UrbanUng

Disse løsningene implementeres nå i FRISKUS, så hele landet kan benytte seg av dem.

Verktøy og metoder for innbyggerinvolvering og samskaping

Sammen med Eugene Guribye i Norce utarbeidet Iversen en oversikt og evaluering av verktøy og metoder for innbyggerinvolvering og samskaping.

Det Urbane Grendehus,(DUG) i Torvkvartalene

Det Urbane Grendehus i Torvgata 8-10 oppstod som et resultat av arbeidet med Levende Lokaler prosjektet. Prosjektet ble muliggjort gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen gjennom LL prosjektet i regi av DOGA.

Her er link til Facebooksiden til Det Urbane Grendehus-i den tidligere «Lilandgården»:

https://www.facebook.com/deturbanegrendehus

Folketråkk plattformen-DOGA og MHFA

Som en del av aksjonsforskningen knyttet til Offentlig Phd-kandidat og leder av MHFA, har Iversen fulgt og deltatt i utviklingen av Folketråkk plattformen/ DOGA- en nasjonal plattform for medvirkning:

https://doga.no/folketrakk/

Leder av MHFA har deltatt på samlinger i den forbindelse, testet piloten og gitt innspill til tekst og brukervennlighet. Der har vi også blitt bedt om å dele erfaring fra noe av arbeidet knyttet til Samfunnsplanen i Arendal:

Eksempelet fra Med Hjerte For Arendal/ Arendal:

https://medhjerteforarendal.no/folketrakk/

 

Arendalsuka 2018-reform-arkitektur former fremtiden

https://doga.no/kalender/re.form-arkitektur-former-fremtiden/

Et samlet Arkitektur-Norge viste hvordan design og arkitektur bidrar til omstilling. «Vi kaller det reform på ordentlig!»

Dette skjedde  i «Arkitekturgata» under Arendalsuka 2018, nærmere bestemt i Torvkvartalene hvor Det Urbane Grendehus er lokalisert.

Med Hjerte For Arendal var samarbeidspartner for dette prosjektet.

Se film fra MHFA på Arendalsuka 2018: https://www.youtube.com/watch?v=ON2E4LYwLQs

Se oppsummeringsfilm fra Arendalsuka 2018: https://www.youtube.com/watch?v=7clewMUIXZU

Forskningsartikkel på følgeforskning i MHFA

Forsker Eugene Guribye har skrevet en engelsk artikkel om samarbeidstilnærmingen som ligger i bunn i Med Hjerte For Arendal-nettverket. 

Folk møter folk

10 bosatte flyktninger og innvandrere møter 10 folk fra offentlig, privat og frivillig sektor i lokalmiljøet vårt. Ideen er enkel; vi kobler folk vi tenker kan ha glede, interesse eller nytte av å møte hverandre til en prat. Frem til nå har flere hundre mennesker har vært med på Folk møter folk. De ber oss om å spre metoden og om å fortsette dialogarbeidet. Midler fra Gjensidigestiftelsen gjør det mulig å gå systematisk til verks. Nå sprer vi metoden i både Aust- og Vest-Agder gjennom Norsk Bibliotekforening Agder, og opplever at stadig flere kommuner over hele landet kontakter oss med et ønske om å arrangere sine lokale Folk møter folk.

Les mer:

http://folkmøterfolk.no

https://www.facebook.com/folkmoterfolk/

Jul for alle - Digital julekalender

Hvert år samler vi sammen aktiviteter i desember og presenterer de i en digital julekalender for alle.

Jeg gir deg min dag

Konseptet er enkelt: En innbygger i Arendal gir sin dag til en ønsket frivillig organisasjon. Disse personene presenterer vi gjennom desember måned på Med Hjerte For Arendal sin Facebookside.

Grønn mobilitet og sosial bærekraft

Krøgenes-Vindholmen/ Bryggebyen og boligområdene rundt.

Bakgrunn for Pådriv Krøgenes-Vindholmen prosjektet

Forprosjekt for en overordnet og helhetlig prosess for bærekraftig stedsutvikling i Krøgenes-Vindholmen området. Mulighetsstudie for grønne forbindelser og sosial bærekraft.

 Arendal kommune har en målsetning om bedre klima- og miljøvennlig bosetting. I arbeidet med areal-og transportplanlegging for Arendalsregionen er utvikling av lokalsentra og utbygging i knutepunkt en viktig strategi for å redusere klimagassutslipp.

En av utfordringene vi står overfor for å realisere dette, er eksisterende monofunksjonelle bilbaserte handelsområder, løsrevet fra omgivelsene uten gang- og sykkelforbindelser og uten gode boligkvaliteter.

Arendal kommune har søkt, og fått innvilget støtte fra Klimasats, en statlig ordning som administreres av Miljødirektoratet, til å gjennomføre en overordnet og helhetlig prosess for stedsutvikling. Kommunen har valgt et konkret case, Krøgenes-Vindholmen og tilstøtende boligområder som pilot. Som en alternativ opptakt til en helhetlig og samtidig stedsspesifikk prosess, ønsker kommunen å gjennomføre en mulighetsstudie av grønn mobilitet og sosial bærekraft gjennom medvirkning, som en bærende del av planarbeidet. Gjennom denne tilnærmingen ønsker kommunen å se nærmere på hvordan man kan utvikle gode og livskraftige lokalsentra/ lokale steder.

Hvordan knytter vi områdene sammen og skaper gode forbindelser med omgivelsene som reduserer bilbruk og stimulerer til gange- og sykkel? Kan vi ved å stimulere til samarbeid med lokale krefter og ressurser utløse lokale initiativ og nye bærekraftige løsninger som bidrar til å gi identitet til stedet, øke trivsel og tilhørighet, øke den klimavennlige mobiliteten i området, og bidra til innovative smarte og grønne løsninger? Vi ønsker blant annet å se på samarbeidsmodeller med inspirasjon fra hvordan organisasjonen «Pådriv» jobber for i Hovinbyen i Oslo, og har derfor etablert et Pådriv-Arendal, og blitt med i et nasjonalt Pådriv-nettverk.

Planleggings- og medvirkningsprosessen skal sikre at det legges til rette for en kompakt og bærekraftig byutvikling , og et område som er godt forbundet internt og med omkringliggende omgivelser. Vi ønsker sammen med innbyggere, næringsdrivere, eiendomsutviklere, lag og organisasjoner å se hvordan denne tilnærmingen vil gi økt kvalitets og klimafokus i areal‐og transportplanleggingen, utover det en kan forvente av ordinær arealplanlegging.

Finansiert av KLIMASATS

Pilotprosjekt i KS nettverket Kortreist Kvalitet.

«Den samskapende kommunen»

https://www.telemarksforsking.no/den-samskapende-kommunen/

«Hvordan kan kommuner ta i bruk samskaping som metode for å få til lokalsamfunnsutvikling? Målet med prosjektet «Den samskapende kommunen» er å få til samskaping på øverste nivå i kommunene Stad og Nordre Follo. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom Stad kommune (prosjekteier), Nordre Follo, Tinkr og forskere fra Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst Norge.

Selve innovasjonen i prosjektet handler om å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og mobilisere disse til å delta i utviklingen av sin nye kommune. I tillegg til Nordre Follo og Stad vil en rekke kommuner involveres i prosjektet gjennom hele prosjektperioden. Gjennom møtepunkter vi kaller erfaringsutvekslingsarenaer skal Stad og Nordre Follo delta sammen med prosjektgruppen og følge- og sparringskommuner. Sparringskommuner er kommuner som har erfaring med og arbeider med samskaping. Træna, Øvre Eiker, Arendal og Sola er med som sparringskommuner. Følgekommuner er kommuner som ønsker å følge prosessen gjennom å lære mer om samskaping. Alver, Gloppen, Ullensvang, Sunnfjord og Ørsta er følgekommuner i prosjektet.

Finansiert av Forskningsrådet

 

Ring gjerne på mobil 92014606 for en prat dersom det er noe dere ønsker mer informasjon om, eller send en mail til: lisbeth.iversen@arendal.kommune.no

Hilsen

Lisbeth Iversen

Leder av Med Hjerte For Arendal-nettverket

Off PhD kandidat AHO